Loading...

¿ Què és la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)?

La finalitat de la ITE és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges amb la finalitat de verificar l’haver de que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Les disposicions per a la realització de la ITE estan definits en el següent document:
DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant els inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.
Per a aquesta fi, L’Agència de l’Habitatge, sol·licita als propietaris dels edificis que, un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, realitzin una inspecció de la finca per generar un informe que certifiqui les característiques generals de l’edifici, el seu estat de conservació i possibles deficiències constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns. Així mateix aquest informe compta amb propostes per millorar les sostenibilitat, la ressò eficiències i les condicions d’accessibilitat de la finca.

Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, l’estat general d’un edifici pot ser:
• Molt greu: Les que representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici.
• Amb deficiències greus: Representen un risc imminent per a la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat que predisposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, requerint adopció de mesures cautelars prèvies.
• Amb deficiències importants: Afecten la salubritat i funcionalitat a causa d’un procés gradual de perduda de prestacions bàsiques originals d’un element de la finca
• Amb deficiències lleus: Les no incloses en apartats anteriors que fan necessari realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar que la patologia empitjori.
En el cas que hi hagi deficiències molt greus o greus, el tècnic haurà de comunicar de manera immediata tant a la propietat com a l’Ajuntament del municipi les situació de la finca, amb la finalitat de prendre les mesures cautelars urgents, prèvia l’execució de les obres.

¿Quines finques ho han de presentar?

Segons l’antiguitat de l’edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el certificat d’aptitud corresponent, són els següents:
• Anteriors a 1930 fins al 31/12/2012
• Entre 1931 i 1950 fins al 31/12/2013
• Entre 1951 i 1960 fins al 31/12/2014
• Entre 1961 i 1970 fins al 31/12/2015
• A partir de 1971 fins a any que l’edifici compleixi 45 anys d’antiguitat

¿Qui l’ha de demanar i pagar?

L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica correspon a:
• Propietat vertical: als propietaris/propietàries.
• Propietat horitzontal: a la comunitat de propietaris/propietàries.

L’import de la ITE s’estableix en funció del nombre d’entitats de l’edifici, on cada entitat pot ser un habitatge, 150m2 de local o fracció, 150 m2 de pàrquing o fracció.
Si vols que et faci un pressupost de ITE per a la teva finca a Barcelona o àrea metropolitana, escriu-me a: info@anapaez.com

¿Com s’emet el certificat d’aptitud i quant dura?

Quan es presenta l’informe a l’Administració, aquests ho revisen i emeten el “Certificat d’Aptitud” en un terme màxim de tres mesos des de la data de presentació del certificat. En funció de les deficiències el certificat pot ser:

• Apte: Si no presenta deficiències o presenta deficiències qualificades com a lleus. Validesa de 10 anys
• Apte provisional: Si presenta deficiències qualificades com a importants. Validesa de 6 anys, sempre que cada dos anys un tècnic verifiqui que les deficiències no han empitjorat. Si han empitjorat, el certificat perd la seva vigència i queda sense efecte.
• Apte cautelarment: Si presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si s’han pres les mesures cautelars i no hi hagi risc per a les persones o béns. Queda condicionada a la inspecció d’un tècnic com a mínim cada 12 mesos per comprovar que les mesures executades es mantenen en bon estat sense risc per a persones i béns. Si la situació han empitjorat, el certificat perd la seva vigència i queda sense efecte.
• Resolució denegatòria d’aptitud: Si presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus i no s’han pres les mesures cautelars havent-hi risc per a les persones o béns.

Comentaris(0)

Leave a Comment